Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Wygraj zaproszenia na mecz Lechia Gdańsk vs Podbeskidzie Bielsko-Biała

  Regulamin plebiscytu pod nazwą „Wygraj zaproszenia na mecz Lechia Gdańsk vs Podbeskidzie Bielsko-Biała”  Art. 1
  Plebiscyt dla czytelników użytkowników serwisu naszemiasto.pl pod nazwą „Wygraj zaproszenia na mecz Lechia Gdańsk vs Podbeskidzie Bielsko-Biała” organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM
  Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez
  Organizatora.
  Plebiscyt odbywa się na wszystkich stronach serwisu naszemiasto.pl w województwie pomorskim oraz śląskim

  Art. 2
  Celem Plebiscytu jest wyłonienie zdjęcia, które przedstawia najciekawszy sposób kibicowania swojej ulubionej drużynie piłkarskiej wśród najbliższych.


  Art. 3
  Warunki uczestnictwa w plebiscycie


  W plebiscycie może wziąć udział każdy, jednakże kandydaturę może zgłosić wyłącznie zarejestrowany pełnoletni użytkownik serwisu internetowego naszemiasto.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie, z wyjątkiem pracowników i współpracowników „Polskapresse”, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

  W plebiscycie głos może oddać każdy zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego naszemiasto.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym naszemiasto.pl z swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy w serwisie Facebook we własnym imieniu, z wyjątkiem pracowników i współpracowników „Polskapresse”, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.


  Art. 4
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu


  1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 21.07.2014 r. do 25.07.2014 r. i obejmuje zgłoszenia kandydatur nadesłane drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie dane wskazane jako wymagane w treści formularza zgłoszeniowego. Przy czym:

  a. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.
  b. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie w terminie 24 godzin dołączona do listy kandydatów.
  Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć za pośrednictwem formularza do godz. 11:59 w dniu 24.07.2014

  2. zgłoszone kandydatury widoczne są na karcie plebiscytowej od razu po zaakceptowaniu przez redakcję/komisję

  3. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej naszemiasto.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 23.07.2014 do południa 25.07.2014 na następujących warunkach.:
  a. uczestnicy posiadające indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto
  b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www nie muszą dokonywać rejestracji celem zalogowania się do strony www,
  c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą, albo poprzez kliknięcie na przycisk „TAK” lub „NIE” uczestnik oddaje swój głos w Plebiscycie odpowiednio za lub przeciw,
  d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu
  e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 5 z jednego urządzenia


  4. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 23.07.2014 do południa 25.07.2014 na następujących warunkach.:
  a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
  b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie naszemiasto.pl,
  c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
  d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą / poprzez kliknięcie na przycisk „TAK” lub „NIE” uczestnik oddaje swój głos w Plebiscycie odpowiednio za lub przeciw,
  e. jedno kliknięcie to 2 głosy w plebiscycie na daną kandydaturę,
  f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.


  5. W przypadku, jeżeli Plebiscyt polega na głosowaniu na konkretną kandydaturę o zwycięstwie decyduje największa suma liczby głosów (w przypadku głosowania na więcej niż jeden ze sposobów, np. za pośrednictwem SMS i strony internetowej) lub największą liczbę głosów (w przypadku głosowania na jeden sposób). W przypadku, jeżeli Plebiscyt polega na głosowaniu za lub przeciw, o zwycięstwie decyduje największa różnica pomiędzy sumą głosów na „TAK” i sumą głosów na „NIE” (w przypadku głosowania na więcej niż jeden ze sposobów, np. za pośrednictwem SMS i strony internetowej) lub największa różnica pomiędzy liczbą głosów na „TAK” i liczbą głosów na „NIE” (w przypadku głosowania na jeden sposób).


  Art. 5
  1. Podane przez Uczestnika dane osobowe podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z  kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

  2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w plebiscycie.

  3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach

  4. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą Użytkownika po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji użytkownika.

  5. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.

  6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).


  Art. 6
  Ogłoszenie wyników plebiscytu


  Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu w dniu 25.07.2014 na stronie internetowej naszemiasto.pl w województwie pomorskim oraz śląskim.


  Art. 7
  Nagrody w plebiscycie


  1. Zwycięzca Plebiscytu otrzyma zaproszenie dla siebie i trójki przyjaciół na mecz Lechia Gdańsk vs Podbeskidzie Bielsko-Biała 25 lipca na gdańskim stadionie. Odebranie czterech biletów będzie możliwe wyłącznie po przesłaniu danych osobowych (w tym numerów PESEL) wszystkich, którzy wybierają się na dany mecz.

  2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Art. 8

  1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

  Art. 9
  1.   Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu, regulamin pozostaje do wglądu w serwisie naszemiasto.pl
  2.   Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  3.   Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie   przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

  Art. 10
  1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
  2. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
  3. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.
  Dodaj ogłoszenie