Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Pokaż chwile, w których czujesz się jak w niebie i wygraj spotkanie z pilotami Red Bull Air Race!

  Regulamin plebiscytu pod nazwą "Chwile, w których czujesz się jak w niebie”

  Art. 1
  1. Plebiscyt pod nazwą „Chwile, w których czujesz się jak w niebie ” organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM. 
  2. Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez
  Organizatora.
  3. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w całej Polsce.

  Art. 2
  Celem Plebiscytu jest wyłonienie najciekawszego i najbardziej kreatywnego zdjęcia zrobionego telefonem o tematyce: „Chwile, w których czujesz się jak w niebie”


  Art. 3
  Warunki uczestnictwa w Plebiscycie

  1. W Plebiscycie może wziąć udział każdy, jednakże Materiał konkursowy może zgłosić wyłącznie zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego NaszeMiasto.pl (dalej „Serwis”), posiadający ważne konto w tym Serwisie.
  2. W Plebiscycie głos może oddać każdy, kto jest użytkownikiem Serwisu.
  3. W Plebiscycie nie mogą brać udziału/głosować pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Plebiscytu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

  Art. 4
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu

  1. Zgłoszenia do Plebiscytu przyjmuje Organizator wyłącznie za pomocą odpowiedniego formularza w Serwisie. Zgłaszający jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól formularza zgłoszeniowego oraz załączenia minimum 1 (jednego) zdjęcia przedstawiającego chwile, które według interpretacji użytkownika są dla niego najprzyjemniejsze, zwanego dalej Materiałem konkursowym. Zgłaszający zaświadcza o prawdziwości przekazanych danych.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń .Zgłoszenia są przyjmowane w okresie od 02.06.2014 r. do 06.07.2014 r. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Materiał konkursowy zostanie opublikowany w Serwisie.
  3. W Plebiscycie nie będą brały udziału Materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawo lub dobre obyczaje. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia zawierającego taki Materiał, lub usunięcia z Materiału tych zdjęć, które nie spełniają wymogów niniejszego regulaminu.
  4. Materiał konkursowy powinien być dobrej jakości technicznej, umożliwiającej publikację na stronie Serwisu. W braku odpowiedniej jakości technicznej zdjęcia, Organizator może zaniechać jego umieszczenia na stronie Serwisu co jest równoznaczne z odmówieniem uczestnikowi udziału w Plebiscycie.
  5. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody (licencja) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przesłanego Materiału konkursowego na następujących polach eksploatacji: a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym utrwalenie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet), b. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie Materiału konkursowego, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Polskapresse Sp. z o.o.- za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity, c. obrót Materiałem konkursowym oraz jego opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie go do używania na podstawie innego stosunku prawnego, d. wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utrwalono lub zwielokrotniono Materiał konkursowy, e. retransmisja Materiału konkursowego- w nieograniczonej ilości nadań, f. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, g. wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych POLSKAPRESSE Sp. z o.o. oraz wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, h. publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max.
  6. Poprzez zgłoszenie Materiału konkursowego w sposób określony w niniejszym regulaminie, uczestnik Plebiscytu oświadcza, że zgłoszony przez niego Materiał konkursowy nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr (w tym praw do wizerunku), a uczestnik Plebiscytu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Materiału konkursowego do Plebiscytu oraz udzielenia licencji zgodnie z ust. 4 powyżej. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.
  7. Uczestnik oświadcza, że osoby występujące na zdjęciach wyraziły zgodę na upublicznienie wizerunku i stwierdziły, ze upublicznienie to nie naruszy ich dóbr osobistych.
  8. Głosowanie będzie trwało od godz. 9:00 dnia 13.06.2014 r. do godz. 12.00 dnia 11.07.2014 r. i będzie się odbywać za pośrednictwem strony internetowej NaszeMiasto.pl (dalej jako „strona www”) i/lub za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”), na zasadach opisanych odpowiednio w ust. 8 i 9 poniżej.
  9. Głosowanie za pośrednictwem „strony www „ odbywać się będzie poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk, na następujących warunkach.:
  a. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazanym Materiałem konkursowym,
  b. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu,
  c. dla uczestników dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi pięć głosów (kliknięć) z jednego numeru IP.
  d. Głosowanie za pośrednictwem aplikacji FB odbywać się będzie poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk, na następujących warunkach.:
  a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
  b. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
  c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazanym Materiałem konkursowym,
  d. jedno kliknięcie to dwa głosy w Plebiscycie na dany Materiał,
  e. dzienny limit oddanych kliknięć wynosi pięć kliknięć za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

  10. Laureatem Plebiscytu będzie 6 uczestników, których Materiał konkursowy uzyska największą liczbę głosów. W razie stwierdzonej, równej liczby głosów, laureatem zostaje ten Uczestnik którego materiał wcześniej otrzymał ostatni z głosów.

  Art. 5
  1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z  kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
  3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach

  Art. 6
  Ogłoszenie wyników Plebiscytu

  Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 14.07.2014r. na stronie internetowej NaszeMiasto.pl.

  Art. 7
  Nagrody w Plebiscycie

  1. Sześciu (6) Uczestników plebiscytu, których Materiał konkursowy uzyska największą liczbę głosów otrzyma:
  wejście za kulisy podczas wydarzenia Red Bull Air Race 2014 w Gdyni (26.07) wraz z możliwością rozmowy z pilotami biorącymi udział w imprezie oraz zestaw gadżetów Red Bull Air Race

  2.Laureaci zostaną poinformowani o sposobie (miejscu i terminie) odbioru/realizacji nagrody drogą mailową na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
  3.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).

  Art. 8

  1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

  Art. 9
  1.   Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu w serwisie NaszeMiasto.pl
  2.   Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny.
  3.   Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie   przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

  Art. 10

  1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
  2. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
  3. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.
  Dodaj ogłoszenie